Category: Post Menu

Service Book Entry Update and online process शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांची सेवा पुस्तके अद्यावत करण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचे पत्र दिनांक 7 सप्टेंबर 2020 नुसार शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांची सेवा पुस्तके अद्यावत करण्याबाबत सर्व मंत्रालयीन विभागात पत्र जारी केले असून त्यामध्ये…

Class IV To class III promotion process

Class IV To class III promotion process शासन अधिसूचना दिनांक 6 जून 2017 नुसार वर्ग 4 मधून वर्ग 3 मध्ये जाण्याची पात्रता ही पदवी अशी अर्हता ठेवण्यात आली होती परंतु…