Category: देयक

वित्तीय अधिकार नियम प्राधिकारांमध्ये नैसर्गिक वाढीच्या अनुषंगाने सुधारणा करण्याबाबत

वित्तीय अधिकार नियम प्राधिकारांमध्ये नैसर्गिक वाढीच्या अनुषंगाने सुधारणा करण्याबाबत वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-1978, भाग-पहिला, उप विभाग – एक ते पाच प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय प्राधिकारांमध्ये नैसर्गिक वाढीच्या अनुषंगाने सुधारणा करण्याबाबत.19/01/2016…

39 B एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झाल्यामुळे 39(ब) प्रमाणपत्र सादर करणे बाबत

39 B एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झाल्यामुळे 39(ब) प्रमाणपत्र सादर करणे बाबत 39 B pdf 39 B word file महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन निर्णय  क्र.विअप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/विनियम, भाग-2/दिनांक 17 एप्रिल 2015…

सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचे वेतन कसे काढावे?

सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचे वेतन कसे काढावे?

सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचे वेतन कसे काढावे? जे कर्मचारी सेवानिवृत्त-मय्यत किंवा राजीनामा देवुन शासन सेवेत नाहीत त्यांचे वेतन कसे काढावे? या बाबतचा ‍हा व्हिडीओ असुन या मध्ये MTR 19 मधील देयक…

D.A. for State Government Employees 5% Difference

D.A. for State Government Employees 5% Difference

D.A. for State Government Employees 5% Difference दिनांक 01/07/2019 ते दिनांक 30/11/2019 या कालावधीतील महागाई भत्त्यामध्ये 12% वरून 17% झाले असुन 5% वाढीनुसार थकबाकी काढण्याकरीता Excel Sheet. D.A. arreaus 01…

SBI FAST PLUS

SBI FAST PLUS Government of Maharashtra in SBI Government Fast Plus Portal. SBI FAST PLUS banking solution offers the following key feature that allows bank branches to perform the following…

2nd instalment of DCPS

2nd instalment of DCPS August Bill

2nd instalment of DCPS August Bill दुसऱ्या थकबाकीच्या हप्त्यास कसे द्यावे? सातव्या वेतन आयोगातील थकबाकी चा दुसरा हप्ता हा आहे ऑगस्ट 2021 सप्टेंबर 2021 मध्ये द्यावयाचा आहे तो घेताना कोणती…

2nd instalment of GPF

2nd instalment of GPF August Bill भविष्य निर्वाह निधी चे वेतन दुसऱ्या थकबाकीच्या हप्त्यास कसे द्यावा?

2nd instalment of GPF August Bill भविष्य निर्वाह निधी चे वेतन दुसऱ्या थकबाकीच्या हप्त्यास कसे द्यावा? सातव्या वेतन आयोगातील थकबाकी चा दुसरा हप्ता हा आहे ऑगस्ट 2021 सप्टेंबर 2021 मध्ये…

माहे May 2021 वेतन देयक मुख्यमंत्री निधी कपाती सह कसे तयार करावे

माहे May 2021 वेतन देयक मुख्यमंत्री निधी कपाती सह कसे तयार करावे

माहे मे 2021 चे वेतननातुन मा.मुख्य मंत्री सहायता निधी करीता रक्कम कपात करावयाची आहे. ती मागच्या वर्षी ज्या प्रमाणे माहे मे 2020 मध्ये एक व दोन दिवसाचे वेतन कपात केले…

Leave अर्जित रजा परिगणना व महाराष्ट्र नागरी सेवा रजा नियम 1981

Leave अर्जित रजा परिगणना व महाराष्ट्र नागरी सेवा रजा नियम 1981

Leave Leave रजा नियम क्रमांक 10 ते 12 शासकीय कर्मचाऱ्यास कामावर उपस्थित राहण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेली परवानगी म्हणजे रजा होय. रजा हा हक्क नसून रजाही कार्यालयीन कामाची निकड व…

Fastival Advance

fill festival advance installment in sevaarth

सण अग्रिमचे हप्ते सेवार्थ मध्ये कसे टाकावेत? DDO login  करून वर्क लिस्ट पेरोल ला क्लिक करून इमं.इलिजीबीलीटी अलाउंन्सेस ॲन्ड डिडक्शन ला क्लिक करावे त्यानंतर लोन्स ॲन्ड ॲडव्हांसेस ला क्लिक करून…

Bills / देयक

Bills / देयक DCPS 4% Difarance Bill  36 Month arrears with Pay bill Prepration  36 ‍महीन्याचे थकबाकीसह वेतन सेवार्थ प्रणालीतुनकसे तयार करावे? सेवार्थ प्रणालीतुन थकबाकीसह वेतन देयक कसे तयार करावे?  Excel Sheet Pay Bill with Arrears In…

Final G.P.F. भविष्य निर्वाह निधी अंतिम काढणे MTR 52

Final G.P.F. भविष्य निर्वाह निधी अंतिम काढणे MTR 52 Final G.P.F.भविष्य निर्वाह निधी अंतिम प्रदानाकरीताचा अर्ज  तसेच ९०% रक्कम काढणे कोषागारात देयक सादर कसे करावे या बाबतची माहीती व व्हिडीओ.…

Cash Book

Cash Book कॅश बुक रोख पुस्तीका बुक रोख पैशाचे पुस्तक मुंबई वित्तीय नियम 35 नुसार वन व सार्वजनिक बांधकाम विभाग याशिवाय शासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे कार्यालय अधिकारात आलेल्या सर्व पैशांचा आणि…

Broken Period SEVAARTH मध्ये MARCH 2020 कसे करावे. PART II ब्रोकन पिरेड मध्ये देयक तयार करतांना सण अग्रिम, घरबांधणी अग्रिम, घरबांधणी अग्रिम वरिल व्याजाची कपात करू नये.

Broken Period SEVAARTH मध्ये MARCH 2020 कसे करावे. PART II ब्रोकन पिरेड मध्ये देयक तयार करतांना सण अग्रिम, घरबांधणी अग्रिम, घरबांधणी अग्रिम वरिल व्याजाची कपात करू नये.

Stagnent pay

Stagnent pay विद्यमान वेतन बँडच्या कमाल वेतनाच्या पुढे वेतनवाढ जात असल्यास कमाल टप्प्यावर वेतन सिमीत करुन कमाल टप्प्यावर एक वर्ष वेतन घेतल्यानंतर, महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारीत वेतन) 2009 मधील नियम…

PROMOTION : पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजनेची वेतन निश्चिती कशी करावी?

PROMOTION पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजनेची वेतन निश्चिती कशी करावी?10, 20, 30 तीन लाभांची सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना वेतन निश्चिती कशी करावी?  EXCEL FILE  PROMOTION/ 10,20,30