Category: निवृत्तवेतन

दि 31/03/2023 चे वित्त विभाग, शासन निर्णय नुसार NPS कर्मचारी अधिकारी यांनी विकल्प भरावा किंवा नाही? बाबतची संपुर्ण माहीती.

दि 31/03/2023 चे  वित्त विभाग, शासन निर्णय नुसार NPS कर्मचारी अधिकारी यांनी विकल्प भरावा किंवा नाही?  बाबतची संपुर्ण माहीती. दिनांक 31/03/2023 चे वित्त विभाग, शासन निर्णय नुसार NPS विकल्प भरावा…

निवृत्ती वेतन- कुटूंब निवृत्ती वेतन

Pensioner DA arrears Sheet

Pensioner DA arrears Sheet सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी यांचे निवृत्ती वेतन- कुटूंब निवृत्ती वेतन या वरून महागाई भत्ता याची थकबाकी विवरणपत्र आज पर्यंत कोठेही पाहण्यात आले नाही, व तसे सॉफ्टवेअर सुध्दा…

Revised commutation payment order

Revised commutation payment order

  Revised commutation payment order दिनांक 01.01.2016 ते 31.12/2018 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी कर्मचारी यांना अंशराशिकरणाचा ७ वे वेतन आयोगाचे शेवटचे निवृत्तीवेतनानुसार रक्कम महालेखाकार यांचे कडुन मंजुर आदेश प्राप्त…

Commuted Value revised orderd

revised commutation

Revised commutation payment order महालेखाकार यांचे कडुन दिनांक 01.01.2016 ते 31.12/2018 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी कर्मचारी यांना अंशराशिकरणाचा ७ वे वेतन आयोगाचे शेवटचे निवृत्तीवेतनानुसार रक्कम प्रदानाचे आदेश निर्गमीत झाले…

6 pay to 7 pay Commuted Value Difference

6 pay to 7 pay Commuted Value Difference

6 pay to 7 pay Commuted Value Difference दिनांक 01.01.2016 ते 31.12/2018 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी कर्मचारी यांना अंशराशिकरणाचा ७ वे वेतन आयोगाचे शेवटचे निवृत्तीवेतनानुसार रक्कम मिळणार असुन १२…

Commuted Pension

Commuted सेवानिवृत्त कर्मचारी यांनी अंशराशीकरण घ्यावे किंवा कसे?

Commuted सेवानिवृत्त कर्मचारी यांनी अंशराशीकरण घ्यावे किंवा कसे? सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी अंशराशीकरणाचा लाभ घ्यावा किंवा घेऊ नये? याबाबत बरेच वेळा संभ्रम निर्माण होतो व त्यामुळे कोणी अंशराशीकरण 40 टक्के घेतात…

6 pay to 7 pay

6 pay to 7 pay अंशराशीकरणाचा सुधारीत लाभ सद्या तरी मिळणार नाही का?

6 pay to 7 pay दिनांक १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीवेतनाच्या अंशराशीकरणाचा सुधारीत लाभ सद्या तरी मिळणार नाही का? महाराष्ट्र शासन, वित्त…

Nomination vs. Inheritance Act नामनिर्देशन वि. वारसा कायदा

Nomination vs. Inheritance Act नामनिर्देशन वि. वारसा कायदा

Nomination vs. Inheritance Act नॉमिनी/नामनिर्देशन वारसाची ( Inheritance ) सर्वसाधारण व्याख्या–   Nomination vs. Inheritance Act :- Nomination ही सज्ञा सर्वसामान्यपणे आर्थिक जमा पुंजीच्या संदर्भात आपणास ऐकण्यास मिळते. Nomination अथवा नामनिर्देशन…

Form 16 format

Form 16 format

Form 16 format Income-Tax-F.A.-2020-21-Master  Income-Tax-F.A.-2020-21-Master-for-New-Regime Income-Tax-Selection Income Tax Form 16 format  सन 2020-21 चे आयकर विवरणपत्र भरावयाचे असून त्यानुसार फेब्रुवारी 2021  महिन्यामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांचा जेवढा काही आयकर कर थकबाकी असेल…

Maharashtra Civil Service Pension & Commutation of Pension Rules

https://youtu.be/KkEYDHTlKeM सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी तसेच कार्यालयातील जो कर्मचारी पेन्शन तयार करतो त्यांनी कोणती काळजी घ्यावी? तसेच कोणते कागदपत्रे द्यावीत. Maharashtra Civil Service (Pension) Rules 1982Download Maharashtra Civil Service (Commutation of…

निवृत्तीवेतना करीता कोणते मुळ वेतन अनुज्ञेय आहे.

सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचे निवृत्ती वेतनाकरीता कोणते मुळवेतन निवृत्तीवेतन म्हणुन अनुज्ञेय आहे. ज्या पदावरून सेवानिवृत्त झाला आहे त्या पदाकरिता निश्चित करण्यात आलेल्या त्याच्या मूळ वेतनाच्या  50% यापैकी जी रक्कम त्यास लाभदायक…

Revised Pension Case Form No 6

सेवानिवृत्ती प्रकरण महालेखाकार यांचे कडुन मंजुर झाले असेल व त्या नंतर त्यामध्ये जर काही वेतनवाढ झाली असेल अशा वेळेस नमुना ६ महालेखाकार यांना पाठवावा व त्या सोबत सेवापुस्तक पाठवावे.  सेवापुस्तक…

pension

pension

Pension of Maharashtra State Government Servent सातवा वेतन आयोग  दिनांक 1 जानेवारी 2016 नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तिवेतनधारकांचे निवृत्तिवेतन  मयत कर्मचाऱ्यांचे – कुटुंब निवृत्तिवेतन कसे काढावे? सातव्या वेतन आयोग  दिनांक 1…

Benefits of Retired pensioner’s Handicap child

सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे मृत्यु नंतर त्यांचे दिव्यांग अपत्यास काय लाभ मिळतो? जे शासकीय कर्मचारी सेवानिवृत्तीनंतर किंवा सेवेत असताना मयत झाल्यानंतर त्यांना जर मानसिक विकलांग शारीरिक दुर्बलता असणारे अपत्य असेल तर त्या…

Service Book Forward to Pay Unit

वेतनिका मधुन सेवापुस्तक वेतन पडताळणी पथकाकडे कसे पाठवावे तसेच एका DDO कडुन दुसऱ्या DDO कडे वेतनिका मधुन कर्मचाऱ्याचे नाव कसे पाठवावे?

After Retirement Mandatory forms to be submitted to Treasury

सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचारी -अधिकारी यांनी सेवानिवृत्ती नंतर महालेखाकार यांचे कडुन PPO क्रमांक प्राप्त झाल्यानंतर पुढील काय कार्यवाही करावी? या करीता कोणकोणते फार्म भरून कार्यालयास द्यावे लागेल  व ते सेवार्थ मध्ये…

Nivaruti vetanababat Shasan Nirnay

निवृत्ती वेतन संबंधीत असलेले शासन निर्णय चे संकलन श्री विनायक महामुुणकर सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकारी पोलीस विभाग मुंबई यांनी त्यांचे अथक प्रयत्नांनी शासन निर्णय व परिपत्रक याचे संकलन करून आपणापर्यंत पोहोचले…

Pension Calculator पेन्शन किती मिळेल?

जे कर्मचारी अधिकारी सेवानिवृत्त झाले आहे किंवा होणार आहे अशा कर्मचारी अधिकारी यांना आपण सेवानिवृत्त होत असताना आपल्याला किती रक्कम मिळेल अंशराशीकरण याची रक्कम किती मिळेल निवृत्ती वेतन किती बसेल…

पेन्शन केस मॅन्युअली कसे करावे

पेन्शन केस मॅन्युअली कसे करावे नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचारी अधिकारी यांचे पेन्शन केस मॅन्युअली कसे करावे या बाबतची Excel File पेन्शन बाबतच्या व्हिडीओची लिंक दिली आहे या व्यतीरिक्त जर…

पेन्शन देयकाचे नमुने व आदेश

पेन्शन देयकाचे नमुने व आदेश हा सर्वात महत्वाचा टॅब असुन या मध्ये पेन्शन बाबतचा सर्व पत्रव्यवाहार असुन या मध्ये आपणास जी पेन्शन बाबत माहीती पाहीजे असेल ती शोधावी.  कोणलाही विचारण्याची…

Final G.P.F. भविष्य निर्वाह निधी अंतिम काढणे MTR 52

Final G.P.F. भविष्य निर्वाह निधी अंतिम काढणे MTR 52 Final G.P.F.भविष्य निर्वाह निधी अंतिम प्रदानाकरीताचा अर्ज  तसेच ९०% रक्कम काढणे कोषागारात देयक सादर कसे करावे या बाबतची माहीती व व्हिडीओ.…

सुधारित निवृत्तीवेतनाचा नमुना ६

सुधारित निवृत्तीवेतनाचा नमुना ६ सहावे वेतन आयोगामधील मंजुर झालेले निवृत्तीवेतन सातवे वेतन आयोगानुसार नमुना ६ भरण्याकरीताचा प्रस्ताव. ज्या कर्मचाऱ्यांची ६ वे वेतन आयोगानुसार निवृत्तीवेतन मंजुर झाले असुन त्यांचे सेवापुस्तकाची पडताळणी…

मय्यत कर्मचारी अधिकारी यांचे कुटूंबनिवृत्तीवेतन प्रस्ताव

मय्यत कर्मचारी अधिकारी यांचे कुटूंबनिवृत्तीवेतन प्रस्ताव मय्यत कर्मचारी अधिकारी यांचे कुटूंबनिवृत्तीवेतन कसे तयार करावे या बाबतचा संपुर्ण प्रस्ताव Excel Sheet

leave Encashment रजा राेखीकरण

leave Encashment रजा राेखीकरण          रजा राेखीकरण रजा रोखीकरणाचे देयक कसे करावे या बाबतचा व्हिडीओ तयार केला असुन सदरचे देयक मॅन्युअली कसे तयार करावे या बाबतची माहीती…

सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन मॅन्युअली कसे काढावे?

सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन मॅन्युअली कसे काढावे? सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी यांचे माहे मार्च 2020 चे वेतन किंवा सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन मॅन्युअली कसे काढावे?  या बाबतची एक्सेल फाईल डाऊनलोड करावी.

Pension-case-online-information form

Pension-case-online-information form पेन्शन केस Online  तयार करण्यापुर्वी सदरचा फार्म संबंधीतांना द्यावा व त्यांचे कडुन माहीती व कागदपत्रे घ्यावी जेणे करून पेन्शन केस 10 मिनीटामध्ये तयार होऊ शकते. हा फार्म कृपया…

Facebook live Sevaarth Training

Facebook live Sevaarth Training दिनांक 9 एप्रिल 2020 रोजी  माननीय आयुक्त श्री किरण कुलकर्णी, आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, नाशिक यांचे फेसबूक Hostel Training या फेसबुक ग्रुप वर ऑनलाइन लाईव्ह सेवार्थ…