Category: भविष्य निर्वाह निधी

GPF Class IV in Sevaarth

GPF Class IV in Sevaarth

GPF Class IV in Sevaarth गट ड मधील कर्मचारी यांचे भविष्य निर्वाह निधी देयक सेवार्थ मधुन कसे तयार करावे या बाबत संपुर्ण माहीती. वर्ग 4 चे भविष्य निर्वाह निधी मधून…

Statement of GPF Account for year 2021-2022

Statement of GPF Account for year 2021-2022 सन 2021-22 या वर्षाचे भविष्य निर्वाह निधी विवरण पत्र महालेखाकार यांचे नुसार तयार केले असुन त्या नुसार ते जुळत आहे. आपण तयार केलेल्या …

सन २०२१-२२ मध्ये भविष्य निर्वाह निधी मध्ये व्याजाची गणना कशी करावी?

GPF STATEMENT OF CLASS IV

GPF STATEMENT OF CLASS IV सन २०२१-२२ मध्ये भविष्य निर्वाह निधी मध्ये व्याजाची गणना कशी करावी? 7 वा वेतन आयोग चा पहीला व दुसरा हप्ता जमा झाला असुन त्यापैकी पहीला…

GPF Statement of Class 1,2&3

G.P.F. G.P.F Statement भविष्य निर्वाह निधी चे विवरणपत्र सेवार्थ प्रणाली मधून ऑनलाइन दिसण्याची सुविधा शासनाने प्रधान केली असून महालेखाकार कार्यालय यांनी शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांचे भविष्य निर्वाह निधी लेखी सेवार्थ…

Final G.P.F. भविष्य निर्वाह निधी अंतिम काढणे MTR 52

Final G.P.F. भविष्य निर्वाह निधी अंतिम काढणे MTR 52 Final G.P.F.भविष्य निर्वाह निधी अंतिम प्रदानाकरीताचा अर्ज  तसेच ९०% रक्कम काढणे कोषागारात देयक सादर कसे करावे या बाबतची माहीती व व्हिडीओ.…

Registration of G.P.F. भविष्य निर्वाह निधीची नोंदणी महालेखाकार कार्यालयासोबत कशी करावी. भविष्य निर्वाह निधी विवरणपत्र Online कसे काढावे तसेच Online विवरणपत्र कसे पहावे.

Registration of G.P.F. भविष्य निर्वाह निधीची नोंदणी महालेखाकार कार्यालयासोबत कशी करावी. भविष्य निर्वाह निधी विवरणपत्र Online कसे काढावे तसेच Online विवरणपत्र कसे पहावे.  

G.P.F. Interest Rates

G.P.F. Interest Rates G.P.F. Rate सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी दिनांक 1 जुलै 2019 ते 30 सप्टेंबर 2019 करीता 7.9 टक्के भविष्यनिर्वाह निधी व्याजदर भविष्य निर्वाह निधी व्याजदर दिनांक 1 एप्रिल, 2019 ते…