Category: NPS/DCPS

NPS राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजने बाबतची माहीती

NPS राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजने बाबतची माहीती राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना ही खरच फायदेशीर आहे का? असेल तर मग प्रशासन जुनी पेन्शन योजना का लागु करत नाही? NPS राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना ही…

DCPS/NPS Scheme Member who died before completing 10 years of service

DCPS/NPS Scheme Member who died before completing 10 years of service

DCPS/NPS Scheme Member who died before completing 10 years of service शासन निर्णय क्र. अनियो-२०१७/प्र.क्र. २९/सेवा-४/वित्त विभाग, मंत्रालय मुंबई/दिनांक २९/०९/२०१८ नुसार ज्या अधिकारी कर्मचारी यांना सेवेची १० वर्ष पुर्ण होण्यापुर्वीच…

CRA-NSDL AMOUNT WITHDRAWAL PROCESS

दिनांक एक नोव्हेंबर 2005 रोजी व त्यानंतर राज्य शासनाच्या सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णय वित्त विभाग दिनांक 31 ऑक्टोबर 2005 अन्वये नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात…

PRAN : सेवार्थ मध्ये नविन रूजू कर्मचाऱ्यांचे सेवार्थ ID तयार झाल्यानंतर नविन रूजू व PRAN करीताची कार्यपद्धती.

PRAN : सेवार्थ मध्ये नविन रूजू कर्मचाऱ्यांचे सेवार्थ ID तयार झाल्यानंतर नविन रूजू व PRAN करीताची कार्यपद्धती.

NPS Tire I सन 2019-20 या वर्षाकरीता आयकरची गणना कशी करावी. NPS Tire I मध्ये गुंतवणूक कशी करावी. व त्याचा फायदा कसा मिळतो.

NPS Tire I ज्यांना NPS Rs 50,000/- चा फायदा घ्यायचा असेल त्यांनी दिनांक 25 मार्च 2020 पर्यंत ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करावे त्यापुढे केल्यास ते मार्च महिन्यामध्ये येणार नाही कृपया याची नोंद…

सेवार्थ मध्ये नविन रूजू कर्मचाऱ्यांचे सेवार्थ ID तयार झाल्यानंतर NPS व PRAN करीताची कार्यपद्धती.

सेवार्थ मध्ये नविन रूजू कर्मचाऱ्यांचे सेवार्थ ID तयार झाल्यानंतर NPS व PRAN करीताची कार्यपद्धती.  

NPS-DCPS

NPS-DCPS भारत सरकारने काही वर्षांपूर्वी Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) ह्या संस्थेअंतर्गत नवीन पेन्शन योजना सुरू केली आहे. ही नवीन का? तर पूर्वी पेन्शन मधील रक्कम ही PF…