Category: सेवार्थ

वर्ग ४ चे कर्मचाऱ्यांचे सेवार्थ प्रणालीतुन भविष्य निर्वाह निधी ना परतावा ९०% कसे काढावे?

वर्ग ४ चे कर्मचाऱ्यांचे सेवार्थ प्रणालीतुन भविष्य निर्वाह निधी ना परतावा ९०%  कसे काढावे? GPF-SLIP-2022-23 Master Copy भविष्य निर्वाह निधी मधून सेवानिवृत्तीपूर्वी बारा महिने आधी 90% रक्कम काढण्यात येते या…

Statement of GPF Account for year 2022-2023

Statement of GPF Account for year 2022-2023 सन 2022-23 या वर्षाचे भविष्य निर्वाह निधी विवरण  तयार केले आहे. आपण तयार केलेल्या  शिट प्रमाणे आपण आपले विवरणपत्र तयार करावे, GPF-SLIP-2022-23 Master…

वित्तीय अधिकार नियम प्राधिकारांमध्ये नैसर्गिक वाढीच्या अनुषंगाने सुधारणा करण्याबाबत

वित्तीय अधिकार नियम प्राधिकारांमध्ये नैसर्गिक वाढीच्या अनुषंगाने सुधारणा करण्याबाबत वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-1978, भाग-पहिला, उप विभाग – एक ते पाच प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय प्राधिकारांमध्ये नैसर्गिक वाढीच्या अनुषंगाने सुधारणा करण्याबाबत.19/01/2016…

Caste Certificate for Other Backward Classes

Caste Certificate for Other Backward Classes For GOI

Caste Certificate for Other Backward Classes For GOI Certificate Name :- Caste Certificate https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en या वेबसाईट वरून जातीचे प्रमाणपत्र कसे ऑन लाईन काढावे? जे विद्यार्थी / उमेदवार हे महाराष्ट्र राज्य…

सेवार्थ भाग 3

सेवार्थ भाग 3 सेवार्थ बाबत संपुर्ण माहीतीची मालीका तयार करीत असुन या मध्ये सर्व टॅब ची माहीती सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. या मध्ये Employees Eligibility for Allowances and Deduction /…

DDO PROFILE /Bill Group Maintance

सेवार्थ भाग 2

सेवार्थ भाग 2 सेवार्थ बाबत संपुर्ण माहीतीची मालीका तयार करीत असुन सेवार्थ बाबतची माहीती चा हा दुसरा भाग असुन या मध्ये सेवार्थ भाग 2   DDO PROFILE /Bill Group Maintenance /Attached…

सेवार्थ भाग १

सेवार्थ भाग १ सेवार्थ बाबत संपुर्ण माहीतीची मालीका तयार करीत असुन या मध्ये सर्व टॅब ची माहीती सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.  तसेच सेवार्थ मध्ये काम करतांना MICROSOFT EAGE मध्ये INTERNET…

Tier-II Exit Withdrawal Module

Tier-II Exit Withdrawal Module मध्ये जमा थकबाकीच्या रकमांचे व्याजासह प्रदान

परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या स्तर-2 (Tier-II) मध्ये जमा थकबाकीच्या रकमांचे व्याजासह प्रदान करण्याबाबत. शासन निर्णय दिनांक 08/10/2021 User Manual Document For Tier-II Exit…

nps

NPS राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेतील त्रुटींची पूर्तता करण्याबाबत

NPS राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेतील त्रुटीची पूर्तता करण्याबाबत NPS महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, परिपत्रक दिनांक 4 डिसेंबर 2020 मध्ये राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन मध्ये बर्‍याचश्या त्रुटी राहून गेलेले आहे काही अपडेट व्हायचे आहे कर्मचाऱ्यांची माहिती…

group pay bill

group pay bill

GROUP PAY BILL भविष्य निर्वाह निधी योजना व राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या वर्गणीदारांची वेतन देयके सेवार्थ प्रणालीत स्वतंत्र गट/संचाद्वारे संस्करीत करणेबाबत शासन परिपत्रक दिनांक 9 डिसेंबर 2020 नुसार भविष्य…

Pay Bill Group How to delete it

बिल ग्रुप कसे डिलीट करावे आतापर्यंत सेवार्थ प्रणाली मध्ये बिल ग्रुप डिलीट करण्याची सुविधा नव्हती परंतु आता Pay Bill Group मेंटेनन्स मध्ये जीपीएफ व डीसीपीएस असे दोन भाग केल्यामुळे त्यामध्ये…

Details Changes In Sevaarth

सेवार्थ मध्ये कर्मचाऱ्यांचा तपशिल कसा बदलावा.  जसे आधार, पॅन, जन्म तारीख, रूजू तारीख, नाव, पदनाम ई-मेल,भ.नि.नीधी क्रमांक, पोस्ट, पत्ता,अपंगत्व,सही, फोटो व ईतर बाबी कशा व त्याचा कोणास अधिकार आहे?

End Service in Sevaarth

End Service in Sevaarth सेवार्थ मधील सेवा एन्ड कशी करावी? तसेच एका विभागातुन दुसऱ्या विभागात नव्याने रूजु झाले असतांना काय कार्यवाही करावी? जर आपण सेवा समाप्त केली End Service in…

Joining, Reliving in Sevaarth

प्रशासकिय-विनंती बदली झाल्यानंतर अधिकारी कर्मचारी यांना सेवार्थ मध्ये कसे रूजू किंवा रिलीव्ह कसे करावे या बाबत या व्हिडीओ मध्ये माहीती सांगण्यात आली असुन त्या नुसार स्टेप बाय स्टेप करावे जेणे…

Revenue Stamp Deduction in Salary सेवार्थ प्रणाली मध्ये मुद्रांक रक्कम एक रूपया कसा टाकावा.

Revenue Stamp Deduction in Salary वित्त विभाग मंत्रालय मुंबई , यांचे पत्र दिनांक 27 जुलै 2020 नुसार वेतन अदा करताना घेण्यात येणाऱ्या रुपये किमतीच्या मुद्रांकाची रक्कम सेवार्थ प्रणालीतुन शासन खाती…

SEVAARTH सेवार्थमध्ये CONTINUATION कसे टाकावे?

CONTINUATION अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्यासाठी प्रशासकीय विभागांना महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक 31 आगस्ट 2020 नुसार दिनांक 11 सप्टेंबर 2020 ते दिनांक 28 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत मुदतवाढीचा अधिकार…