वेतनिका मधुन वेतन निश्चिती कशी करावी?

वेतनिका मधुन वेतन निश्चिती कशी करावी?

तसेच आधी वेतन पडताळणी मंजुर झाली असेल तर काय करावे?

या बाबतची माहीती सदर व्हिडीओ मध्ये देण्यात येत आहे.  तसेच ज्यांचे वेतन 1.1.2016 पुर्वी बदल होत असेल त्यांनीच वेतन पडताळणी पथकास मेल करावा अन्यथा नाही.

तसेच revised  मध्ये ज्यांचे बेसीक 1.1.2016 ते 1.7.2016 या कालावधीत वाढले असेल कमी झाले असेल 10,20,30 चा लाभ मिळाला असेल त्यानीच revised tab मध्ये काम करावे.

तसेच 2.7.2016 पासुन वेतन निश्चिती मध्ये सुधारणा झाली असल्यास वेतन पडताडणी कडे पाठवू नये महालेखाकार यांचे कडे पाठवावे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *