10,20,30 वर्षाचे सेवेनंतर च्या लाभाची वेतननिश्चिती कशी करावी. 

सातव्या वेतन आयोगामध्ये, तीन लाभांच्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजनेच्या अनुज्ञेयतेबाबत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *