Caste Certificate for Other Backward ClassesCaste Certificate for Other Backward Classes

Caste Certificate for Other Backward Classes For GOI

Certificate Name :- Caste Certificate

https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/en

या वेबसाईट वरून जातीचे प्रमाणपत्र कसे ऑन लाईन काढावे?

जे विद्यार्थी / उमेदवार हे महाराष्ट्र राज्य सोडुन दुसरी कडे जातीचा फायदा घेवून परीक्षा देऊ ई‍च्छीतो त्यांना महाराष्ट्राबाहेर खुल्या मधुनच अर्ज करावा लागेल जे भटक्या जमाती-जाती, विमुक्त जाती मधील आहेत त्यांना UPSC/ IBPS/SSC/IIT/AIIMS  किंवा इतर ठिकाणी अर्ज करावयाचा असल्यास खुल्या मधुनच करावा लागतो, परंतु त्यांनी जर केंद्रशासनाचे इतर मागस वर्गीय चे प्रमाणपत्र काढले तर मग त्यांना खुल्यातुन अजर् भरावा लागणार नाही त्या करीता ONLINE अर्ज कसा सादर करावा या बाबतची माहीती या व्हिडीओच्या माध्यमातुन देण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

आपले सरकार पोर्टल

जातीचे प्रमाणपत्राचे नाव  Caste Certificate for GOI posts

Form of Caste Certificate for Other Backward Classes person applying for Appointment to post under the Government of India (GOI) or for the purpose of education under the Government of India.

(Service Migrant Caste Certificate)

लागणारे प्रमाणपत्र

 1. Income Certificate for the last 3 years issued by the Tahsildar    (Father)
 2. Caste Certificate of the Father     (Father)
 3. School Leaving Certificate     (Son -Daughter or Beneficiary)
 4. Photo ID of Beneficiary     (Son -Daughter or Beneficiary)
 5. Salary Certificate or Form 16     (Father)
 6. Caste Certificate of the Relative (Father)
 7. Copy of School Leaving Certificate of beneficiary  (Son -Daughter or Beneficiary)
 8. Copy of School Leaving Certificate of Grandfather
 9. Caste Validity (Son -Daughter or Beneficiary)

 

सदरचे जात प्रमाणपत्र हे दरवर्षीच काढावे लागते किंवा आपणास ज्या वर्षात काम असेल त्या वर्षी काढावे परंतु upsc  करीत असल्यास दरवर्षी काढणेच योग्य राहील.

फार्म भरतांना दोन पर्याय आहेत एक मराठी मध्ये व दुसरा ईंग्रजी मध्ये आपणास जो योग्य वाटत असेल तो निवडावा.

आता प्रतिज्ञलेख तयार करण्याची आवश्यक्ता नसुन स्वयंघोषणापत्र व स्वयं साक्षांकन करीता एक फोटो लावून त्यावर स्वाक्षरी करून अपलोड करावे.

शासकीय सोयी /सुविधाकरिता शपथपत्राऐवजी स्वघोषणापत्र व कागदपत्रांच्या स्वयंसाक्षांकित प्रती स्विकारणे. File opening link

https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/201503091825002707.pdf

 Required Documents

Proof of Identity (Any -1)

खालील पैकी कोणतेही एक

 • 1) PAN Card
 • 2) Passport
 • 3) RSBY Card
 • 4) MNREGA Job Card
 • 5) Driver’s License
 • 6) Photo of Applicant
 • 7) Identity card issued by Govt or Semi Govt organisations

Proof of Address (Any -1)

खालील पैकी कोणतेही एक

 • 1) Passport
 • 2) Water Bill
 • 3) Ration Card
 • 4) Aadhaar Card
 • 5) Voter ID Card
 • 6) Telephone Bill
 • 7) Driving License
 • 8) Electricity Bill
 • 9) Property Tax Receipt
 • 10) Extracts of 7/12 and 8 A/ Rent Receipt

Other Documents (Any -1)

खालील पैकी कोणतेही एक

 • 1) Other
 • 2) Other
 • 3) Other
 • 4) Affidavit
 • 5) 8 A Extract
 • 6) 7/12 Extract
 • 7) Caste Validity
 • 8) Copy of Khasara
 • 9) Deposit Receipt
 • 10) Record of Rights
 • 11) Copy of Voter List
 • 12) Photo of Benificiary
 • 13) Copy of Service Book
 • 14) Circle Enquiry Report
 • 15) Photo ID of Applicant
 • 16) Photo ID of Beneficiary
 • 17) Extract of Talathi Book
 • 18) Gazzate Notification copy
 • 19) Copy of Death Certificate
 • 20) School Leaving Certificate
 • 21) Salary Certificate or Form 16
 • 22) Copy of Kotwal Book of Uncle
 • 23) Copy of Kotwal Book of Father
 • 24) Application in form B of Dated
 • 25) Caste Certificate of the Father
 • 26) Caste Certificate of the Relative
 • 27) Resident Proof of Gram Panchayat
 • 28) Copy of Caste Validity of Brother
 • 29) Resident Proof of Nagar Parishad
 • 30) Copy of Kotwal Book of Grandfather
 • 31) TC Bonafide Certificate (TC No)
 • 32) Copy of Kotwal Book of Grandmother
 • 33) Other relevant documentary evidence
 • 34) Form 16 of the employer for 3 years
 • 35) Relation Certificate (Relation Self)
 • 36) Copy of Adoption Will by Grandfather
 • 37) Copy of Caste Certificate Applicant
 • 38) Affidavit submitted by the Applicant
 • 39) Income proof of 3 years from Talathi
 • 40) Extract of Register showing the entry
 • 41) Special Executive Officer certificate
 • 42) Copy of Death Certificate Grandfather
 • 43) Application submitted by the Applicant
 • 44) Copy of Ration Card & Electoral Photo ID
 • 45) Evidence in support of caste certificate
 • 46) Resident Proof of Municipal Corporation
 • 47) Income proof – Salary Certificate of 3 years
 • 48) Copy of School Leaving Certificate of Father
 • 49) Evidence of the applicant original village/ town
 • 50) Copy of School Leaving Certificate of Grandfather
 • 51) Affidavit Caste Certificate (Form-2) and (Form-3)
 • 52) Copy of School Leaving Certificate of beneficiary
 • 53) Enquiry Report of Talathi / Sarpanch /Police Patil
 • 54) Copy of revenue records or village panchayat record
 • 55) Affidavit Caste Certificate for ST Caste (Form-A-1)
 • 56) Extract of Birth/Death in the Gram Panchayat Register
 • 57) राजपत्रामध्ये जाहीर केलेल्या नावातील बदलाबाबतचा पुरावा
 • 58) Caste Certificate issue by the Local Competent Authority
 • 59) Extract of birth register of the applicant/father/or relatives
 • 60) Income Certificate for the last 3 years issued by the Tahsildar
 • 61) Primary School Leaving Certificate of the applicant or his father
 • 62) Certificate of the member of Municipal Councilor/ Municipal Corporation
 • 63) Validity Certificate if any of father or relative which is issued by scrutiny committee
 • 64) Extract of primary school admission register of the applicant, his father or grandfather
 • 65) An extract of Government Service Record (book) mentioning caste/community category of applicants father or relative
 • 66) Documentary evidence in regard to the caste and ordinary place of residence prior to the date of notification of the caste

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *