Category: How to use Excel

घरभाडे भत्ता हे एक्सेल शीट HRA FORMULA IN EXCELमध्ये कशा प्रकारे लावावा

शासन निर्णय दिनांक पाच फेब्रुवारी 2019 नुसार राज्य शासकीय कर्मचारी व इतरांना सुधारित दराने घरभाडे भत्ता HRA मंजूर करणे बाबतचा शासन निर्णय पारित झाला असून त्या अनुषंगाने सदरचा आदेश हा…