nps, nsdl, cra-nsdl pensioner nps

दिनांक एक नोव्हेंबर 2005 रोजी व त्यानंतर राज्य शासनाच्या सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णय वित्त विभाग दिनांक 31 ऑक्टोबर 2005 अन्वये नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली आहे व या योजनेची अंमलबजावणी दिनांक 17 जुलै 2007 अन्वये ठरविण्यात आली आहे. परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना – राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना अंतर्गत जे कर्मचारी 2005 नंतर लागले आहे त्यांना सेवानिवृत्ती वेतन नसल्यामुळे त्यांची जमा झालेली रक्कम ही त्यांचे एनपीएस अकाउंट मधून कशी काढावी याबाबत काय पद्धत आहे व ही रक्कम काढण्याचा कोणाला अधिकार आहे याबाबत आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये संपूर्ण तपशिलासह रक्कम cra-nsdl मधुन NPS कशी काढावी याबाबतची माहिती पाहू या.

सर्वप्रथम आपण कोषागार कार्यालयात एक पत्र लिहावे व त्यामध्ये नोडल ऑफिसर किंवा पी ओ पी एस पी यांचे पासवर्ड मिळण्याबाबत अर्ज करावा व त्यामध्ये आपला डी डी ओ कोड व कार्यालयाचे नाव नमूद करावे सदरचे पत्र ईमेल करावे. त्यानंतर आपणास कोषागार कार्यालयाकडून cra-nsdl चा यूजर आयडी मिळेल व त्यासोबत पासवर्ड मिळेल हा मिळालेला पासवर्ड सी आर ए एन एस डी एल या वेबसाईटवर जाऊन तेथे टाकावा व तेथे कशाप्रकारे काम करावे याबाबत या व्हिडिओमध्ये सांगण्यात येत आहे कृपया त्याप्रमाणे करावे.

Ex-gratia and other benefits to the family of DCPS/NPS Scheme Member who died before complefing 10 years of service.

Interest rate for the DCPS Contribution for the year 2016-17 and 2017-18.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *