Google Drive File linkGoogle Drive File link

Google Drive File link

या ठिकाणी माझे कडे असलेले सर्व माहीती जसे शासन निर्णय, पुस्तके, कायदे, नियम, नमुने, Excel Files, Word File या मध्ये असुन ती आपण विषयानुसार पहावी.  सद्या त्याचे वर्गीकरण करणे बाकी आहे परंतु आपणास अडचण येवून नये म्हणुन सदरची लिंक देण्यात येत आहे.

लिंक करीता क्लिक करावे.

Google Drive Link

 1. शासन निर्णय संकलन

 2. वैद्यकिय प्रतिपुर्ती संकलन

 3. देयकाचे नमुने व देयकाची Excel Word File

 4. पेन्शन देयकाचे आदेश नमुने व पेन्शन बाबत सर्व पत्रव्यवहार

 5. पदोन्नती

 6. आरक्षण धोरण

 7. सेवा प्रवेश नियम

 8. पेन्शन

 9. वेतन निश्चीती

 10. NPS/ DCPS

 11. नवनियुक्ती

 12. माहीतीचा अधिकार

 13. रजा व रजा नियम

 14. भविष्य निर्वाह निधी

 15. शासकिय पुस्तके

 16. नमुने Excel File

 17. महागाई भत्ता वाढीचे थकबाकी विवरणपत्र

 18. देयके

 19. अनुकंपा

 20. 6 वा वेतन आयोग

 21. 7 वा वेतन आयोग

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *