Category: आयकर

Income tax 2023-24

Income Tax 2023-24 Assignment Year 2024-25

Income Tax 2023-24 Assignment Year 2024-25 DOWNLOD Income Tax Excel Sheet for GPF Employee  I.T.F.A.-2023-24-GPF-MASTER Income Tax Excel Sheet For  DCPS  Employee   I.T-F.A.-2023-24-DCPS-Master Choose of Income Tax old or…

Income tax 2022-23

Income Tax 2022-23

Income Tax 2022-23 Income Tax Financial Year 2022-23 & Assessment Year 2023-24 आयकर सन 2022-23 चे विवरणपत्र तयार कसे करावे? आपणास आयकर भरावा लागतो का? लागत असल्यास त्याची कपात कशी…

Income Tax Financial Year 2022-23 & Assessment Year 2023-24

Income Tax Financial Year 2022-23 & Assessment Year 2023-24

Income Tax Financial Year 2022-23 & Assessment Year 2023-24 आयकर सन 2022-23 चे विवरणपत्र तयार कसे करावे? आपणास आयकर भरावा लागतो का? लागत असल्यास त्याची कपात कशी करावी? Download Excel…

Income Tax 2022-23

Income Tax 2022-23

Income Tax 2022-23 आयकर सन २०२२-२३ ची गणना कशी करावी? आयकर कोणास लागतो? आयकर दर महीन्याला कपात करावा, जेणे करून कपातीची एकदम जाणीव होणार नाही. Income Tax F.A. 2022-23 Master…

Income Tax F.A. 2021-22 A.Y.2022-23

Income Tax 2021-22

Income Tax 2021-22 सन 2021-22 चे आयकर विवरणपत्र भरावयाचे असून त्यानुसार फेब्रुवारी 2022  महिन्यामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांचा जेवढा काही आयकर कर थकबाकी असेल तेवढा सर्व आयकर माहे फेब्रुवारी 2022 च्या महिन्या…

Accrued Interest

Accrued Interest

Accrued Interest उपर्जित व्याज महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, दिनांक 30 जुलै 2002 नुसार ज्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना घर बांधणी अग्रिम नियमानुसार व्याज आकारणीची पद्धत विचारात घेऊन सवलतीचा फायदा उपलब्ध करून देण्याबाबतची…

challan no 281

Challan no 281

Challan no 281 आयकर विभाग अंतर्गत आपण कार्यरत कर्मचारी यांना जर आयकर पडत असेल तर त्याची स्टेटमेंट तयार करून आपण त्यांची आर्थिक वर्षामध्ये आयकर कपात करतो परंतु कधी-कधी नजरचुकीने एखाद्या…

Form 16 format

Form 16 format

Form 16 format Income-Tax-F.A.-2020-21-Master  Income-Tax-F.A.-2020-21-Master-for-New-Regime Income-Tax-Selection Income Tax Form 16 format  सन 2020-21 चे आयकर विवरणपत्र भरावयाचे असून त्यानुसार फेब्रुवारी 2021  महिन्यामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांचा जेवढा काही आयकर कर थकबाकी असेल…

Income Tax 2020-21

आयकर सन 2020-21 चे जुना स्लॅब व नविन स्लॅब ची Excel File .सुधीर भारतीय यांही ही Excel File  तयार केली आहे.  त्याचा कृपया लाभ घ्यावा.

Income Tax 2020-21 Excel

Income tax F.A. 2019-20 सन 2019-20 या वर्षाकरीता आयकरची गणना कशी करावी. NPS Tire I मध्ये गुंतवणूक कशी करावी. व त्याचा फायदा कसा मिळतो. Planing of Income Tax F.A. 2019-2020…

Income Tax Old and New Slab

वित्तीय वर्ष सन दोन हजार वीस – एकवीस मध्ये आयकर कपातीचे दर दिले असून आपल्याला कोणता फायदेशीर आहे त्याप्रमाणे ठरवून तसे कार्यालयाला आपण कळवावे त्याअनुषंगाने आपली आयकर कपात केल्या जाईल.…