Interest calculation of Group Insurance System

Interest calculation of Group Insurance System

Interest calculation of Group Insurance System
राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांची विमा योजना 1982 पासून अंमलात आली. 1 मे 1982 रोजी शासकीय सेवेत असणाऱ्या किंवा त्या तारखेनंतर प्रवेश केलेल्या अनिवार्य असलेल्या सर्व कर्मचार्‍यांना ही योजना लागू करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांना विमा संरक्षण योजनेचे दुहेरी लाभ त्यांच्या कुटुंबियांना सेवेतील मृत्यू झाल्यास आणि निवृत्तीनंतर त्यांचे संसाधन वाढविण्यासाठी (कमी खर्चात आणि संपूर्ण योगदान आणि स्व-वित्तपुरवठा आधारावर) देय देण्याचे उद्दीष्ट आहे. .Interest calculation of Group Insurance System

राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना 1982 मधील दर वर्षाच्या शासन निर्णयामध्ये बचत निधी मधील रकमेवर दरसाल विहित दराने तिमाही चक्रवाढ व्याज देण्याबाबतची तरतूद असून दर वर्षाच्या शासन निर्णय मध्ये दर साल दर शेकडा चक्रवाढ व्याज नमूद केले असते. त्यानुसार व्याजाचा दर घ्यावा.Interest calculation of Group Insurance System

http://pramodpuri.com/wp-content/uploads/2020/12/गटविमा-योजना-हँडबुक.pdf