G.I.S. 2021G.I.S. 2021

GIS Calculation for 2021

महाराष्ट्र शासन वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक गवियोग /2021/ प्रकरण क्रमांक 1 /युवा प्रशासन/ दिनांक 19 मार्च 2021 नुसार राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना 1982 बचत निधीच्या ला प्रधानाचे परी गणितीय तक्ते दिनांक 1 जानेवारी 2021 दिनांक 31 डिसेंबर 2021 या कालावधीकरिता प्रतियुनिट करिता बचत निधी संचित रक्कम दिली असून त्या अनुषंगाने दिनांक 1 जानेवारी 2021 ते 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत ची व्याजाची गणना युनिट्स कशी करावी याकरिता सदरची एक्सेल शीट दिलेली आहे त्याप्रमाणे पाहावे.

Excel File for units

महाराष्ट्र-राज्य-गट-विमा-योजना-1982-for 2021

G.R.Link 2021 https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202103191552312605.pdf

https://pramodpuri.com/गट-विमा-योजना

https://pramodpuri.com/in-gis-how-to-choose-the-class/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *