10,20,30आश्वासित प्रगती योजना/ पदोन्नती Calculator

Pay fixation of 7th pay commission

01/01/2016 TO 31/12/2018 पर्यतची थकबाकी कशी द्यावी या बाबत Excel Sheet

दिनांक 01/01/2016 ते आजपर्यंत आश्वासित प्रगती योजना/ पदोन्नती मुळे वेतनवाढ झाली असल्यास त्यांची थकबाकी बाबतची Excel Sheet

आश्वासित प्रगती योजना/ पदोन्नती मुळे वेतन निश्चिती कशी करावी विकल्प आपणास लागु होते कींवा नाही या बाबत ची Excel Sheet आश्वासित प्रगती योजना/ पदोन्नती Calculator Pay Fixation of 10,20,30 Calculator with arrears