Pay Fixation of Ex-Servicemen


सैनिकी सेवेतून सेवानिवृत्त होऊन नागरी सेवेत पुनर्नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणीत वेतननिश्चिती करणे 30/08/2019

महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, 2019 – अधिसूचना

सैनिकी सेवेतून सेवानिवृत्त होऊन नागरी सेवेत पुनर्नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सुधारीत वेतनश्रेणीत वेतननिश्चिती करण्याबाबत. 19/11/2016

सैनिकी सेवेतून सेवानिवृत्त होऊन नागरी सेवेत पुनर्नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सुधारीत वेतनश्रेणीत वेतननिश्चिती करण्याबाबत. 19/11/2016 (ज्या वसुली करण्यात आली आहे ती परत करण्यात यावी)

सैनिकी सेवेतून सेवानिवृत्त होऊन नागरी सेवेत पुनर्नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सुधारित वेतनश्रेणीत वेतननिश्चिती करण्याबाबत. 11/07/2012


For Ex-Servicemen Pay Fixation Excel Sheet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *