सेवानिवृत्ती प्रकरण महालेखाकार यांचे कडुन मंजुर झाले असेल व त्या नंतर त्यामध्ये जर काही वेतनवाढ झाली असेल अशा वेळेस नमुना ६ महालेखाकार यांना पाठवावा व त्या सोबत सेवापुस्तक पाठवावे.  सेवापुस्तक गहाळ झाले असेल तर तसे प्रमाणपत्र द्यावे व नमुना ६ महालेखाकार यांचे कडे पाठवावा.

श्री.सुधीर भारतीय यांही ही Excel File  तयार केली आहे.  त्याचा कृपया लाभ घ्यावा.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *