Tag: सण अग्रिमचे हप्ते कसे सेवार्थ मध्ये टाकावेत

Fastival Advance

fill festival advance installment in sevaarth

सण अग्रिमचे हप्ते सेवार्थ मध्ये कसे टाकावेत? DDO login  करून वर्क लिस्ट पेरोल ला क्लिक करून इमं.इलिजीबीलीटी अलाउंन्सेस ॲन्ड डिडक्शन ला क्लिक करावे त्यानंतर लोन्स ॲन्ड ॲडव्हांसेस ला क्लिक करून…