पदोन्नती

चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांच्या पदोन्नतीबाबतसामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय 20040406114102001 दिनांक 15-04-1991 पहावा.

आरक्षण धोरण मागासवर्गींयासाठी पदोन्नती भरती मधील शासन धोरण या वरीलशासन निर्णय.

परिपत्रके

सरळसेवा बिंदुनामावली मागणीपत्र सादर करणेबाबत. ii) पदोन्नतीची बिंदुनामावली व आरक्षण निश्चितीचे प्रस्ताव सादर करण्याबाबत.
बिंदुनामावली व आरक्षणाची पदे भरण्याबाबत सुचना

पदोन्नती व आरक्षण संबंधात शासन निर्णय (सुचीबद्ध केलेले नाहीत)

आरक्षण

लिपीक संवर्गात गट ड कर्मचाऱ्यामधुन पदोन्नतीने भरावयाची मर्यादा 50 टक्के वाढविल्याबाबत.

सा.बां.विभागातील अधीक्षक, प्रथम लिपीक, वरिष्ठ लिपीक यांचे सुधारित सेवानियम

पदोन्नतीवर व आश्वासित योजनाअंतर्गत दिनांक 02/01/20XX ते दिनांक 30/06/20XX या कालावधीत रूजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी खालील विकल्प कार्यालयात द्यावा. विकल्पाचा नमुना

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *