वित्त विभाग दि 07/10/2022 शासन निर्णय सुधारित सेवांतर्गतआश्वासित प्रगती योजनेचा तिसरा लाभ हा २४+६ वर्ष

शासन निर्णय वित्त विभाग दि 07/10/2022 सातव्या वेतन आयोगामध्ये, तीन लाभांच्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या अनुज्ञेयतेबाबत

सातव्या वेतन आयोगामध्ये, तीन लाभांच्या सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या अनुज्ञेयतेबाबत 02/03/2019

30 चा लाभ

30 चा लाभ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *