वैद्यकिय प्रतिपूर्ती


महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय देखभाल) नियम, 1961

वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या प्रयोजनार्थ अवलंबित्व ठरविण्यासाठी उत्पनावरील मर्यादा सुधारण्याबाबत… शासकीय कर्मचाऱ्यांचे आईवडील आणि अविवाहित व घटस्फोटीत बहिणींसंदर्भात 9000 

वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीच्या मंजूरीचे वित्तीय अधिकार प्रदान करण्याबाबत P.W.DEPARTMENT UPTO 3 LAKHS

HOSPITAL DUTY

MEDICAL REIMBURSEMENT IN BILL PORTAL

Medical Reimbursement वैद्यकिय प्रतिपुर्ती देयक कसे तयार करावे व त्या बाबत मार्गदर्शन 

Very Important  Letter जिल्हा शल्यचिकीत्सक यांचे शासन मान्यताप्राप्त दवाखान्यात ईलाज केल्यास प्रमाणपत्राची आवशक्ता नाही

महाराष्ट्र वैद्यकिय प्रतिपूर्ती अधिनियम 1961    करीता क्लिक करावे 

वैद्यकिय प्रतिपुर्ती नमुना Excel file

वैद्यकिय प्रतीपुर्ती बाबत शासननिर्ण

वैद्यकिय प्रतिपुर्ती नमुना

वैद्यकिय प्रतिपुर्ती 16/03/2016

अग्रिम मर्यादा रु 1,50,000/-

वैद्यकिय प्रतीपुर्तीच्या प्रयोजनार्थ अबलंबित्व 11/11/11

वैद्यकिय प्रतीपुर्ती करीता खाजगी रुग्णालयाची यादी 10/10/2013

21 aug 85

08 aug 95

09 aug 96

01 mar99 वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती

21 aug 99 प्रसुतीसाठी झालेल्‍या वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती मिळण्‍याबाबत

29 jul 99 वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती

19 mar 2005 शासकीय कर्मचा-यानी व त्‍याच्‍या कुटूंबियांनी आकस्मिक निकडीच्‍या प्रसंगी घेतलेल्‍या खाजगी रुग्‍णालयातील आंतररुग्‍ण उपचाराच्‍या वैदयकिय खर्चाच्‍या मंजूरीबाबत

4 jul 2000 शासकीय कर्मचारी यांना आकस्मिक निकडीच्‍या प्रसंगी खाजगी रुग्‍णालयात घेतलेल्‍या औषधोपचाराच्‍या खर्चाच्‍या प्रतिपूर्तीबाबत मार्गदर्शक तत्‍वे

16 Mar 16 and16 Nov 11 वैद्यकीय खर्चाच्‍या प्रतिपूर्तीच्‍या मंजूरीबाबत प्रतिपूर्तीच्‍या अनुज्ञेयतेची कमाल मर्यादा व मंजूरीच्‍या अधिकारांबाबत सुधारणा

10 feb 2006 सर्व प्रकारच्‍या कॅन्‍सरचा समावेश करणे व 5 गंभीर आजावरील खर्च भागविण्‍यासाठी रु.1,00,000 एवढया अग्रीमाची मर्यादा 1,50,000 पर्यन्‍त वाढविणेबाबत

वैद्यकिय प्रतिपूती व आरोग्य विभागासंबंधात शासन निर्णय (सुचीबद्ध केलेले नाहीत)वैद्यकिय प्रतिपुर्ती संदर्भात शासन निर्णय


शासकीय कर्मचा-यांनी व त्यांच्या कुटुंबियांनी कर्करोग शासनमान्य खाजगी रुग्णालय वगळून इतर खाजगी रुग्णालयात प्रतिपूर्तीच्या मंजूरी बाबत

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *