शासन निर्णय

खाजगी निवासस्थानात राहणा-या शासकीय व इतर कर्मचा-यांचे मूळं वेतन जास्त असेल फक्त अशाच कर्मचा-यास घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय करण्याबाबत …….अंतरिम स्थगितीच्या परिणामी घरभाडे भत्त्याचे प्रदान.ᅠ

स्थानिक पूरक भत्ता , घरभाडे भत्ता व अनुज्ञप्ति शुल्क बाबतचे शासन निर्णय

वाहतूक भत्ता

प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता

स्वग्राम व रजा प्रवास सवलत

सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती

वाहनचालक व गट-ड कर्मचाऱ्यांचा अतिकालिक भत्ताNotification (Maharashtra Civil Services (Revised Pay) Rules, 2009)

G.P.F. Rate सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी दिनांक 1 जुलै 2019 ते 30 सप्टेंबर 2019 करीता 7.9 टक्के भविष्यनिर्वाह निधी व्याजदर

भविष्य निर्वाह निधी व्याजदर दिनांक 1 एप्रिल, 2019 ते दिनांक 30 जून, 2019 करीता 8 टक्के

सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी 01 जानेवारी, 2019 ते 31 मार्च, 2019 या कालावधीकरीता व्याजाचा दर 8 टक्के

भविष्य निर्वाह निधी व्याजदर 1 ऑक्टोबर 2018 ते 31 डिसेंबर 2018 करीता 8 टक्के

Class 3 Promotion G.R.

1 10th 

2 Graduate

सेवाविषयक महत्वाचे शासन निर्णय परिपत्रके वअधीसुचना यांचे संकलन SPB

महत्वाचे शासन निर्णय व परिपत्रके

G.P.F. Rate सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी दिनांक 01.04.2017 ते 30.06.2017 करीता व्याजदर 7.9 टक्के

सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी दिनांक 01/01/2017 ते 31/03/2017 करिता व्याजदर 8 टक्के

सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी दिनांक 01/10/2016 ते 30/12/2016 करीता व्याजदर 8 टक्के

दिनांक 1.7.2016 ते 30.9.2016 करिता भविष्य निर्वाह निधी व्याजदर 8.1 टक्के.

भविष्य निर्वाह निधीच्या दरात बदल

Index (कृपया अनुसूची करीता Index क्लिक करावे.)

भाग 1 ते 5 (सेवाविषयक / पदभरती /मूळ नियुक्तीसाठी अर्हता नसने)

भाग 6 ते 10 (सेवा प्रवेश नियम)

भाग 11 ते17 (परिविक्षा कालावधी / कुटुंब/ अनुकंपा)

भाग 18 ते21 (स्थायीत्व प्रमाणपत्र/जेष्ठता सूची/ गो.अहवाल

भाग 22 ते28 (पदोन्नतीसाठी गो.अ/मत्ता व दायीत्व/निवडसूची /पदोन्नती/आस्थापने मंडळे/वर्ग 4 पदोन्नती)

भाग 29 ते33 (विभागीय संवर्ग वाटप/मानिव दिनांक/ न्यायालयीन निर्णय अंमलबजावणी/नागरी सेवा मंडळ/बदली)

भाग 34 ते36 (नक्षलग्रस्त/आदीवासी क्षेत्रात नियुक्ती/आगाऊ वेतनवाढ/ म.न.से शिस्त व अपील वर्तवणूक

भाग 37 ते39 (विभागीय चौकशी/निलंबन/पारपत्र)

भाग 40 ते42 (राजीनामा धोरण /पदनिर्मीती पदभरती व पदांचे पुनज्जीवन

भाग 43 (सामाजिक /संमातर आरक्षण )

शासन निर्णयाची बँक :- भाग १ (शासन निर्णय व परिपत्रके ) (संकलन श्री. विनायक महामुणकर)

शासन निर्णयाची बँक :- भाग २ (शासन निर्णय व परिपत्रके ) (संकलन श्री. विनायक महामुणकर) (यामध्येश्री. विनायक महामुणकर संकलीत केलेली भाग 1 व 2 या पुस्तकांचा  सन 2017 पर्यंतच्या शा.निर्णय व परिपत्रकांचे संकलन करून ते सीडी रुपाने विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.तसेच विभागीय चाैकशीचे पुस्तकही तयार केलेले आहे.ती सर्व विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.संपर्कासाठी माेबा.9869102999. श्री. विनायक महामुणकर)

क्रिमीलेअर साठी असलेली उत्पन्न मर्यादा 6.00 लक्ष

सहावे वेतन आयोगासंबंधी शासन निर्णय

सरळसेवा भरतीवय मर्यादा 38 व 43

Prasuti Raja GR

शासन निर्णय करिता येथे क्लिक करावे

अधिसुचना – Recruitment Rules – कायदे/नियम 

सामान्य प्रशासन विभागांचे शासन निर्णयाची लिंक

कार्यासन 16 ब शासन निर्णयाची लिंक

सेवाविषयी बाबींविषयी वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न

वित्त विभागांचे शासन निर्णयाची लिंक

सहावा वेतन आयोग सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग लिंक

चुकीचे अर्थविवरण करुन कार्यकारी अभियंता पदाच्या वेतनसंरचनेत मंजूर केलेला तिसरा लाभ रद्द करणेबाबत.

माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 मधील तरतूदींनुसार व्यापक जनहिताशी संबंध नसलेली वैयक्तिक स्वरुपाची माहिती न पुरविण्याबाबत

महाराष्ट नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र ) नियम

अधिसुचना छोटे कुटूंब 

मराठा आरक्षण दि.30/11/2018

मागासवर्गीयांसाठी भरती व पदोन्नती मध्ये असलेले आरक्षण धोरण आणि त्यासंबंधी महाराष्ट्र शासनाने निर्गमित केलेले शासन निर्णय व परिपत्रके

मा. श्रीधर जोशी साहेब, भा.प्र.से. (सेवानिवृत), यांनी विभागीय चौकशी बाबत  सविस्तर माहीती उपलब्ध करून दिली असुन त्याचा आपण लाभ घ्यावा.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 1981 मधील महत्वाच्या तरतुदी PowerPoint Presentationरजा नियम ppt
Leave pdf
रजेबाबत शासन निर्ण
रजा
निलंबन, स्वीयेतर सेवा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *