Accrued InterestAccrued Interest

Accrued Interest उपर्जित व्याज

महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, दिनांक 30 जुलै 2002 नुसार ज्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना घर बांधणी अग्रिम नियमानुसार व्याज आकारणीची पद्धत विचारात घेऊन सवलतीचा फायदा उपलब्ध करून देण्याबाबतची बाब विचाराधीन होती त्या अनुषंगाने आयकर अधिनियम 1961 मध्ये घर बांधणी अग्रिम धारक शासकीय कर्मचारी घर बांधणी अग्रिम व त्यावरील उपर्जित व्याज Accrued Interest हे त्याला आयकर मधुन सूट मिळण्यास कलम 24 (1)(6) नुसार पात्र आहे

ते व्याज कसे करावे याबाबत Excel शीट मध्ये माहिती दिलेली आहे. घर बांधणी अग्रिम हा वरील व्याजा संबंधात प्रत्यक्ष व्याजाचा भरणा केलेला नसला तरी अशा प्रकारच्या उपर्जित व्याज Accrued Interest व्याजाची परिगणना करून त्यावर आयकर सूट प्राप्त करून घ्यावी

व त्यासंबंधीची नोंद कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुस्तकात घेणे अनिवार्य राहील जेव्हा प्रत्यक्ष वेतनातून घर बांधणी अग्रिम यावरील व्याज वसुली प्रारंभ होईल तेव्हा यांना यापूर्वी आयकरात सवलत घेतल्यामुळे लागू होणार नाही याची दक्षता कार्यालय व कर्मचाऱ्यांनी घ्यावी.

Name Shri ………………….
Designation Deputy Engineer
Office Public Works Region Amravati
Sr. No. Month O.B. Refund C.B Accrued Interest
1 Apr-20 618800 9520 609280 618800 x  9.5/100/12 4899
2 May-20 609280 9520 599760 609280 x 9.5/100/12 4823
3 Jun-20 599760 9520 590240 599760 x 9.5/100/12 4748
4 Jul-20 590240 9520 580720 590240 x 9.5/100/12 4673
5 Aug-20 580720 9520 571200 580720 x 9.5/100/12 4597
6 Sep-20 571200 9520 561680 571200 x 9.5/100/12 4522
7 Oct-20 561680 9520 552160 561680 x 9.5/100/12 4447
8 Nov-20 552160 9520 542640 552160 x 9.5/100/12 4371
9 Dec-20 542640 9520 533120 542640 x 9.5/100/12 4296
10 Jan-21 533120 9520 523600 533120 x 9.5/100/12 4221
11 Feb-21 523600 9520 514080 523600 x 9.5/100/12 4145
12 Mar-21 514080 9520 504560 514080 x 9.5/100/12 4070
6797280 114240 6683040 6797280 0 53812
Accrued Interest = 6683040 x 9.50
12 100
= 556920 x 0.095
Accrued Interest  = 52907.00
CERTIFICATE
It is certified that the House Loan sanctioned to Shri ……………… Deputy Engineer
 from Govt. of Maharashtra is Rs. 9,52,000/- the accrued interest (Not Paid) for the
year 01.04.2020 to 31.03.2021 is worked out to Rs. 52907/-Rs. Fifty Two thousand Nine
hundred seven only.

Excel Sheet

Income-Tax-F.A.-2020-21-Master Accrued Interest

Accrued Interest G.R.

https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/20051212144817001.pdf

Form No 16

https://pramodpuri.com/category/income-tax/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *