दिनांक 31/03/2020रोजी आपले असलेले मत्ता व दायीत्व कसेदाखवावे? भरतांना कोणती काळजी घ्यावी.