Bills / देयक


DCPS 4% Difarance Bill 

36 Month arrears with Pay bill Prepration 

36 ‍महीन्याचे थकबाकीसह वेतन सेवार्थ प्रणालीतुनकसे तयार करावे?

सेवार्थ प्रणालीतुन थकबाकीसह वेतन देयक कसे तयार करावे?  Excel Sheet

Pay Bill with Arrears In Sevaarth


Leave Incasement  रजा रोखीकरण

रजा रोखीकरणाचे देयक कसे तयार करावे व थकबाकीची रक्कम कशी द्यावी.
सेवार्थ प्रणालीतुन थकबाकीसह वेतन देयक कसे तयार करावे?

Arriers 1996 and 2006

BILL


सुरुवातीला सप्लीमेंट्री बिल ग्रुप मधील कर्मचाऱ्यांना deattach करून नियमित बिल ग्रुप मध्ये attached करावे

SEVAARTH मध्ये MARCH 2020 कसे करावे EXCEL FILE

SEVAARTH मध्ये MARCH 2020 कसे करावे. Part IV

SEVAARTH मध्ये MARCH 2020 कसे करावे.


JAN 2020 चे वेतन देयक सेवार्थ प्रणालीमध्ये कसे तयार करावे महागाई भत्याची रक्कम कशी दाखवावी.


CONTINUATION 


पदोन्नती आश्वासित प्रगती योजनेची सेवार्थ प्रणालीत वेतनवाढ कशी घ्यावी.

सेवार्थ प्रणालीत वेतनवाढीचा महीना चुकीचा टाकल्यास दुरूस्ती कशी करावी. 

सेवार्थ प्रणालीत L.P.C. कशी तयार करावी.

DCPS 14% CONTRIBUTION STATEMENT VIDEO

DCPS 14% CONTRIBUTION STATEMENT

Electrical Bill in Bill Portal
Telephone Bill in Bill Portal

animated-new-image-0002द‍िवाळी सण अग्रिम  सन 2019-20animated-new-image-0002 EXCEL SHEET

शासन न‍िर्णयानुसार ज्या अराजपत्रीत राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे ग्रेड वेतन रुपये 4800/- पेक्षा अध‍िक नाही  तसेच ७ वे वेतन आयोगानुसार S-१७ ( ४७६००-१५११०० ) पेक्षा अधिक नाही, अशा अराजपत्रीत राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना रुपये 12,500/- सण अग्रिम अनुज्ञेय आहे.
 शासन व‍ित्तीय व‍िभाग अध‍िकार न‍ियम पुस्तीका 1978 मधील एक अक्र 19 न‍ियम क्र 142 (जे) नुसार व‍िभाग प्रमूखांना द‍िलेल्या अध‍िकारान्वये अराजपत्रीत कर्मचारी यांना महाराष्ट्र शासन , व‍ित्त व‍िभाग, शासन न‍िर्णय क्रमांक अग्रिम -2018/प्र.क्र.37/18/व‍िन‍ियम /द‍िनांक 23/10/2018 अन्वये सन 2019-20 या वर्षाकरीता, द‍िवाळी सण अग्रिम, मंजूर कसा करावा याबाबत सहा व्हिडिओ आहे
तसेच सन अग्रिम मंजूर करताना लिहावयाचे कार्यालयीन टिप्पणी, कार्यालयीन आदेश, व एमटीआर 18b मध्ये देयक कसे तयार करावे? तसेच अग्रिम देयक याचे नमुने एक्सेल शीट मध्ये पुरविण्यात आलेली आहे.
त्यानुसार सन अग्रिम तयार करावा तसेच बीडीएस व सेवार्थ मध्ये नोंद कशी घ्यावी याबाबत व्हिडिओमध्ये सांगण्यात येईल.

घर बांधणी-खरेदी-वाहन अग्रिम यांच्या व्याजाची गणना कशी करावी?Video
H.B.A.Rate of Interest G.R.Interest Chart


BILL PORTAL INFORMATION PART 1
BILL PORTAL INFORMATION PART 2
MEDICAL REIMBURSEMENT
TTA Bill बदली प्रवास भत्ता
T A Bill in Bill Portal प्रवास भत्ता देयक
HOW TO FILL  BASIC INFORMATION IN BILL PORTAL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *