Important Data

वेबसाईट वरील बराच Data हा उघडतांना त्या मध्ये Error दाखवत आहे तसेच Google Drive काही फाईल ला परवानगी मागत आहे त्यामुळे काही निवडक Excel File पुन्हा Important Data या ठिकाणी देत आहे.

कृपया या मधील उपलब्ध असलेल्या फाईलचा उपयोग करावा.  तसेच वेब साईटवर डाटा शोधण्यास वेळ लागतो त्यामुळे एका ठिकाणी मिळावा या करीता ये‍थे excel, word च्या फाईली तसेच पेन्शन, वेतन देयक थकबाकी काढतांना लागणारे नमुने Important Data या ठिकाणी उपलब्ध करून दिले आहे.

वेतन निश्चिती, त्यानुसार थकबाकी, सन 2016 ते आज पर्यंतची थकबाकी, आश्वासित प्रगती योजना ची वेतन निश्चीती, पदोन्नतीची वेतन निश्चिती, गट विमा योजना चे कॅलकुलेशन, विकल्पानुसार वेतन निश्चिती. अशा अनेक प्रकारचे नमुने या मध्ये उपलब्ध आहे.

त्यामुळे Important Data हे महत्वाचे असुन या मध्ये बरेचशी आपणास पाहीजे असलेली माहीती उपलब्ध आहे.

थकबाकी-विवरणपत्र 1.1.2016 to 31.05.2024

पदोन्नती,आश्वासित,एकस्तर, वरिष्ठ वेतन श्रेणी , चटोपाध्याय

hba calculaton 2024

PROMOTION 2024

विकल्प आश्वासित योजना करीता उप अभियंता

विकल्प दिल्यानुसार वेतन निश्चिती  उप अभियंता

विकल्प दिल्यानुसार वेतन निश्चिती

विकल्प पदोन्नती आश्वासित योजना करीता विशेष अधीक्षक

39 B

1999 to 2022 gpf sheets

GIS महाराष्ट्र-राज्य-गट-विमा-योजना-1982-for-2024

GPF income tax amount

increment stagnent gani SHRI BHAGWAT

Namuna 12 Pension

hba calculaton 2022

10,20,30 पदोन्नती कॅलकुलेटर

pension Case for Death Employee

pension booklet 01.01.2016

6 Pay Fixation Chart reedy reckoner

Shendre तीन लाभांच्या सुधारित सेवांतर्गत आ.प्र.योजना एकाकी पद

तीन लाभांच्या सुधारित सेवांतर्गत आ.प्र.योजना-Wadhe Peon

तीन लाभांच्या सुधारित सेवांतर्गत आ.प्र.योजना-प्रमोद पुरी

Pension Calculation 2022

Diffance-Between-6-7-pay-Commuted-Value

PROMOTION 2023

खंड २ नुसार ७ व्या वेतन आयोगामधील वेतन निश्चिती

दिनांक 01.01.2016 ते 30.06.2022 पर्यतचे थकबाकी विवरणपत्र

DA-arreus-final 01-July 22-To-31-Dec 22- 38%-web

GPF-SLIP-2022-23

I.T.F.A.-2023-24-GPF

I.T F.A.-2023-24-DCPS

Medical Advance Bill

Medical Bill To Govt

MEDICAL BILL

G.I.S. & Graduaty

GPF MTR-52

Leave Incashment

Pension namuna 5 sing

tipani

कर्मचाऱ्याकडुन पेन्शन बाबत घ्यावयाची माहीती

tipani gpf

ltr gpf final ag nagpur

GPF Final Namuna

Gaikwad pension form 6 1.1.2006 TO 1.3.2009

निवृत्ती वेतन नमुना अ,ब,,क नमुना 42 अ व बॅन्ड पेपर

pension case online information

Pension namuna 5 मयत कर्मचाऱ्यांचे कुटूंबासाठी

Provisional Pension

अंशराशीकरण नमुना अ व ब

Bill Bagade Leave Incashment

Bill D.A.Arrears Retired Employees 2023

DA-arreus-01-Jan-23-To-30-June 23- 38% to 42% web Retired

DA-arreus-final 01-Jan 23-To-30-June 23- 38% to 42% web

NPS-DCPS-GPF-WHICH-PROFITABAL-1 (1)

Increment July 2019 7th Pay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *