लिंक करीता वर क्लिक करावे https://drive.google.com/drive/folders/1Z2c0FohfOd-NK2Ii3fILMUxWANjeAM7s?usp=sharing

Books शासकिय पुस्तके Link For Govt. Books

या मध्ये शासकिय पुस्तके असुन त्याचा वापर करावा तसेच या व्यतीरिक्त पुस्तके हे book या टॅब मध्ये असुन जे पुस्तक तेथे उघडत नाही ते येथुन उघडावे. Link For Govt. Books

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *