Category: post

E.E. Post benifits

Sec-Engineer-Deputy Engineer-Sub Divisional Officer pay fixation of Executive Engineer post चुकीचे अर्थविवरण करुन कार्यकारी अभियंता पदाच्या वेतनसंरचनेत मंजूर केलेला तिसरा लाभ रद्द करून पुन्हा पुर्नजिवित करण्याबाबत. (दुसरा लाभ कार्यकारी अभियंता…