Details change in sevaarth

सेवार्थ मध्ये कर्मचाऱ्यांचा तपशिल कसा बदलावा. 

जसे आधार, पॅन, जन्म तारीख, रूजू तारीख, नाव, पदनाम ई-मेल,भ.नि.नीधी क्रमांक, पोस्ट, पत्ता,अपंगत्व,सही, फोटो व ईतर बाबी कशा व त्याचा कोणास अधिकार आहे?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *