animated-new-image-0002

Maharashtra State Government Books

 

PUNE TRESURY BLOG FOR GOVRNMENT BOOKS

अधिनियम व अध्यादेश

कार्यालयीन कार्यपद्धती नियम पुस्तिका

महाराष्ट्र शासनाने विभागास नेमुन दिलेले विषय म्हणजेच महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावली

वित्तीय शब्दावली
न्याय व्यवहार कोश
स्थापत्य अभियांत्रिकी शब्द 
शासन व्यवहार 

9. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ 
10. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१
11. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी, सेवेतून काढून टाकणे   यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१
12. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशाराशिकरण) नियम, १९८४
13. महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती)  नियम, १९८१

21. महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका 
22. महारष्ट्र सार्वजनिक बांधकामे लेखा संहिता 
23. INTRODUCTION TO INDIAN GOVERNMENT ACCOUNTS AND AUDIT
24. लेखासंहिता भाग 1, 2, 3
25. मुंबई वित्तीय नियम, 1959, मराठी
26. मुंबई स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम 1930
27. मुंबई स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम, 1930, सुधारणा अध्यादेश 10/03/2011
28. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती, अधिनियम, 1961
29. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती लेखा संहिता
30. महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम-1965
31. भारताचे संविधान
32. राजभाषा परिचय 
33. शासनव्यवहारात मराठी 

34. प्रमाणलेखन नियमावली 
35. महाराष्ट्र विधानसभा नियम 
36. भारतीय संविधानाची तौलनिक वैशिष्ट्ये व विधिमंडळ कामकाज 
45. प्रवासभत्ता नियम शा. नि. दिनांक- 03/03/2010
46. भांडार पडताळणी कर्मचारी वर्गाकरिता अनुदेश नियमपुस्तिका 
47. म.ना.से. शिस्त व अपील नियम १९७९ 
48. शासकीय विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारित नियमपुस्तिका

animated-new-image-0002

 

 

         Amravati Z.P. Available following books

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *