Revenue Stamp Deduction in Salary

वित्त विभाग मंत्रालय मुंबई , यांचे पत्र दिनांक 27 जुलै 2020 नुसार वेतन अदा करताना घेण्यात येणाऱ्या रुपये किमतीच्या मुद्रांकाची रक्कम सेवार्थ प्रणालीतुन शासन खाती जमा करण्यास मान्यता देणेबाबत पत्र दिले असून त्या अनुषंगाने सेवार्थ प्रणाली मध्ये मुद्रांक रक्कम एक रुपयाची सेवार्थ मध्ये कसा टाकावा याबाबत मार्गदर्शन केले आहे. त्यानुसार आपण सुरुवातीला DDO मध्ये जाऊन यापूर्वी अदर रिकव्हरी मध्ये एक रुपया मुद्रांक रेव्हेन्यु शुल्क घेतला असून ती टॅब रद्द करावी व डिडक्शन मध्ये जाऊन रेव्हेन्यु स्टॅम्प याला निवडावे .

work list payroll ┘employees eligibility for allowances and deduction┘ in bulb select type of component┘ deduction select pay┘ revenue stamp┘ select pay bill group┘ and apply to to employees in Bill group┘ and select in group employees name and save.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *