Statement of GPF Account for year 2022-2023

सन 2022-23 या वर्षाचे भविष्य निर्वाह निधी विवरण  तयार केले आहे.

आपण तयार केलेल्या  शिट प्रमाणे आपण आपले विवरणपत्र तयार करावे,

GPF-SLIP-2022-23 Master Copy

माहे / वर्ष मासीक
अभिदान
परतावा एकूण काढलेली रक्कम 7व्या वेतनाचा
हप्ता
शिल्लक
01-04-22 ची आरंभिची शिल्लक ₹ 3,39,638
Apr-22 ₹ 11,000 ₹ 0 ₹ 11,000 ₹ 3,50,638
May-22 ₹ 11,000 ₹ 0 ₹ 11,000 ₹ 3,61,638
Jun-22 ₹ 11,000 ₹ 0 ₹ 11,000 ₹ 3,72,638
Jul-22 ₹ 11,000 ₹ 0 ₹ 11,000 ₹ 29,806 ₹ 3,83,638
Aug-22 ₹ 11,000 ₹ 0 ₹ 11,000 ₹ 3,94,638
Sep-22 ₹ 11,000 ₹ 0 ₹ 11,000 ₹ 4,05,638
Oct-22 ₹ 11,000 ₹ 0 ₹ 11,000 ₹ 4,16,638
Nov-22 ₹ 11,000 ₹ 0 ₹ 11,000 ₹ 2,30,000 ₹ 1,97,638
Dec-22 ₹ 11,000 ₹ 0 ₹ 11,000 ₹ 2,08,638
Jan-23 ₹ 11,000 ₹ 0 ₹ 11,000 ₹ 2,19,638
Feb-23 ₹ 11,000 ₹ 0 ₹ 11,000 ₹ 2,30,638
Mar-23 ₹ 11,000 ₹ 0 ₹ 11,000 ₹ 2,41,638
एकूण ₹ 1,32,000 ₹ 0 ₹ 1,32,000 ₹ 2,30,000 ₹ 29,806 ₹ 37,83,656
गोषवारा (Summary)
तपशिल शेष-1 शेष-2 एकुण रक्कम
आरंभिची शिल्लक ₹ 3,39,638.00 ₹ 33,622.00 ₹ 3,73,260.00
जमा ₹ 1,32,000.00 ₹ 29,806.00 ₹ 1,61,806.00
काढलेली रक्कम (-) -₹ 2,30,000.00 ₹ 0.00 ₹ 2,30,000.00
व्याज ₹ 22,387.00 ₹ 3,974.00 ₹ 26,361.00
31 मार्च 2023
अखेरची शिल्लक
₹ 2,64,025.00 ₹ 67,402.00 ₹ 3,31,427.00

 

2021-22 करीता 

या मध्ये सन 2021 मध्ये जो 7 वे वेतन आयोगाचा दुसरा हप्ता जमा झाला त्याचे व्याज हे जुलै 2020 पासुन दिले असुन येणारे व्याज व सन 2021-22 या वर्षात 7 वे वेतन आयोगाची दुसऱ्या हप्प्त्याचे थकबाकीची रक्कम यांची बेरीज करुन येणाऱ्या रक्कमेवर सन 2021-22 चे 7.1% दराने व्याज दिले आहे व हे येणारे व्याज व जुलै 2020 ते मार्च 2021 पर्यतचे व्याज एकत्रित करून ते सन 2021-22 मध्ये एकत्रित दर्शविले आहे.

त्यामुळे जमा रक्कमेत वर्गणी व दुसऱ्या हप्त्याची निव्वळ रक्कम घेतली आहे, तसेच व्याजामध्ये जुलै 2020 ते मार्च 2022 पर्यतचे व्याज घेतले आहे.

PURI-GPF-SLIP-2021-22 AS PER AG Final

उदाहरण म्हणुन खालील प्रमाणे पाहू या.

मासिक वर्गणी 12000

दुसरा हप्ता रूपये 37494/-

जुलै 2020 ते मार्च 2021 चे रूपये 37494/- चे व्याज रूपये 1997/- {( 37494*7.1%)/12×9=1997)}

दुसऱ्या हप्त्याची रक्क्म (37494) + जुलै 2020 ते मार्च 2021 चे व्याज रूपये (1997)

सन 2021-22 करीता हप्प्त्याच्या रक्कमेवरील व्याज हप्त्याची रक्कम 37494+व्याज 1997 एकुण 39491 होत असुन यावर 7.1% प्रमाणे 12 महीन्याचे व्याज रूपये 2804/- {(39491*7.1%)=2804}

आता सन 2020-21 मधील व्याज (1997/-) व सन 2021-22 मधील व्याज (2804/-) असे एकुण 4801/- होत असुन ते व वर्गणीच्या रक्कमेवरील व्याज असे एकुण होणारे व्याज हे महालेखाकार यांचेशी जुळत आहे.

तपशिल शेष-1 शेष-2 एकुण रक्कम
आरंभिची शिल्लक ₹ 16,71,859.00 ₹ 0.00 ₹ 16,71,859.00
 
जमा ₹ 1,44,000.00 ₹ 37,494.00 ₹ 1,81,494.00
 
काढलेली रक्कम (-) ₹ 0.00 ₹ 0.00 ₹ 0.00
     
व्याज ₹ 1,24,240.00 ₹ 4,801.00 ₹ 1,29,041.00
       
31 मार्च 2022
अखेरची शिल्लक
₹ 19,40,099.00 ₹ 42,295.00 ₹ 19,82,394.00

PURI-GPF-SLIP-2021-22 AS PER AG Final

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *