Tag: विभागीय परीक्षांना एकूण संधी किती

departmental exams

Departmental Exams विभागीय परीक्षा

Departmental Exams विभागीय परीक्षा सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दिनांक 31 मार्च 2021 नुसार राज्य शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागांच्या विभागीय परीक्षेतील सामाईक धोरण बाबतचा शासन निर्णय असून या शासन निर्णयामुळे…