Tag: Promotion

Promotion

Promotion पदोन्नती होण्याकरीता हे जाणून घ्यावे

Promotion पदोन्नती होण्याकरीता हे जाणून घ्यावे महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक 20 एप्रिल 2021 नुसार शासनाने यापूर्वी जो 18 फेब्रुवारी 2021 ला शासन निर्णय पारित केला होता…

पदोन्नती

पदोन्नती चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांच्या पदोन्नतीबाबतसामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय 20040406114102001 दिनांक 15-04-1991 पहावा. आरक्षण धोरण मागासवर्गींयासाठी पदोन्नती भरती मधील शासन धोरण या वरीलशासन निर्णय. परिपत्रके सरळसेवा बिंदुनामावली मागणीपत्र सादर करणेबाबत. ii) पदोन्नतीची बिंदुनामावली…

Class IV To class III promotion process

Class IV To class III promotion process शासन अधिसूचना दिनांक 6 जून 2017 नुसार वर्ग 4 मधून वर्ग 3 मध्ये जाण्याची पात्रता ही पदवी अशी अर्हता ठेवण्यात आली होती परंतु…

PROMOTION : पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजनेची वेतन निश्चिती कशी करावी?

PROMOTION पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजनेची वेतन निश्चिती कशी करावी?10, 20, 30 तीन लाभांची सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना वेतन निश्चिती कशी करावी?  EXCEL FILE  PROMOTION/ 10,20,30