Category: वेतन निश्चिती

revised pay fixation

सहावे वेतन आयोग मधील Annexure III प्रमाणे वेतन निश्चिती करणे बाबत

सहावे वेतन आयोग मधील Annexure III प्रमाणे वेतन निश्चिती करणे बाबत PPT  सहावे-वेतन-आयोग-मधील Annuxure III 6 Pay-Fixation-Chart Part-IV-A, Ext. 33, (Dated 3rd February 2023) वित्त विभाग अधिसूचना भारताचे संविधान. क्रमांक…

Calculator for Pay Fixation 10, 20, 30 वेतन निश्चिती कशी करावी?

Calculator for Pay Fixation 10, 20, 30 वेतन निश्चिती कशी करावी? ज्या कर्मचाऱ्यांना दिनांक 1 जानेवारी 2016 नंतर किंवा पूर्वी दहा वर्षे सेवा किंवा वीस किंवा तीस वर्ष सेवा झाली…