D.A. 38%D.A. 38%

D.A. Arrears July 2022 to Dec 2022   38%

महागाई भत्ता दिनांक .1.7.2022 रोजी 34% होता व आता 10/01/2023 चे शासन निर्णयानुसार दिनांक 01.7.2022 पासुन महागाई भत्ता हा 38% /करण्यात आला आहे./

 

G.R.  राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात दिनांक 1 जुलै, 2022  (38%) पासून सुधारणा करण्याबाबत

निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांना दि. 01 जुलै, 2022 पासून 38 महागाई वाढ देण्याबाबत

 

महागाई भत्त्याचे विवरणपत्र तयार करण्याकरीता Excel Sheet  तयार केली असुन त्यानुसार माहीती तयार करावी व या वेळी जुलै ची वेतनवाढ व जानेवारी वेतनवाढीनुसार तयार केले आहे.  सर्व माहीती शिट नुसार एकत्रीत करून Abstract करून घ्यावा.  व तेथे प्रमाणपत्र द्यावे.

Excel spreadsheet download

DA-arreus-final 01-July 22-To-31-Dec 22- 38%-web

निवृत्तिवेतनधारक / कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांन करीता Excel Sheet

 

DA-arreus-01-July-22-To-31-Dec 22- 38%-web Retired – Modified

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *