दि 31/03/2023 चे  वित्त विभाग, शासन निर्णय नुसार NPS कर्मचारी अधिकारी यांनी विकल्प भरावा किंवा नाही?  बाबतची संपुर्ण माहीती.

दिनांक 31/03/2023 चे वित्त विभाग, शासन निर्णय नुसार NPS विकल्प भरावा का? महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ नुसार सेवा उपदान/ मृत्यु उपदान / कुटुंबनिवृत्ती वेतन / रूग्णता निवृत्तीवेतन लागू करणे करीता विकल्प सादर करणे बाबत. (नमुना- १/२/३)

सेवा उपदान मृत्यु उपदान

परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवानिवृत्ति उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान मंजूर करणेबाबत.

G.R. Links

दिनांक 31/03/2023 चे  वित्त विभाग, शासन निर्णय

विकल्प नमुना Word File

विकल्प

महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम 1982

Maharashtra-Civil-Service-Pension-Rules-1982-English

M.C.S.Pens_.Rule-1982

NPS DCPS GPF WHICH PROFITABAL

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम 1982 मध्ये सुधारणा करण्याबाबत…..सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार दिनांक 1 जानेवारी 2016 नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तिवेतनधारकांचे निवृत्तिवेतन / कुटुंब निवृत्तिवेतन लाभ सुधारीत करणेबाबत. Date 01/03/2019

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *