सन २०२१-२२ मध्ये भविष्य निर्वाह निधी मध्ये व्याजाची गणना कशी करावी?सन २०२१-२२ मध्ये भविष्य निर्वाह निधी मध्ये व्याजाची गणना कशी करावी?

GPF STATEMENT OF CLASS IV

सन २०२१-२२ मध्ये भविष्य निर्वाह निधी मध्ये व्याजाची गणना कशी करावी?

7 वा वेतन आयोग चा पहीला व दुसरा हप्ता जमा झाला असुन त्यापैकी पहीला हप्ता हा दोन वर्षाकरीता देय नव्हता तो देय झाला आहे, तसेच दुसरा हप्ता माहे सप्टेंबर २०२१ ला जमा झाला असुन त्याचे माहे जुलै २०२० पासुन व्याज देय असल्याने त्याची गणना कशी करावी?

EXCEL SHEET FOR GPF CALCULATION

PURI-GPF-SLIP-2021-22 Final With intrest

भविष्य निर्वाह निधीच्या जमा रकमेवर व्याज दर निश्चित करणेबाबत.

Rate of Interest on General Provident Fund (GPF) and other similar funds for Q4 of FY 2021-22

भविष्य निर्वाह निधी व्याज दर 1 ऑक्टोबर 2021 ते 31 डिसेंबर 2021 करीत 7.1 टक्के व्याजदर.

भविष्य निर्वाह निधी व्याजदर, दिनांक 1 जुलै, 2021 ते 30 सप्टेंबर, 2021 करिता 7.1 टक्के व्याजदर.

1 एप्रिल 2021 ते 30 जून 2021 करिता भविष्य निर्वाह निधी व्याजदर 7.1 टक्के.

Video Link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *