Commuted Value revised orderdCommuted Value revised orderd

Revised commutation payment order

महालेखाकार यांचे कडुन दिनांक 01.01.2016 ते 31.12/2018 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारी कर्मचारी यांना अंशराशिकरणाचा ७ वे वेतन आयोगाचे शेवटचे निवृत्तीवेतनानुसार रक्कम प्रदानाचे आदेश निर्गमीत झाले आहे त्या बाबतची माहीती.

Order Copy

commutation payment order

for Video link

Application for Commutation link

6 pay to 7 pay Commuted Value Difference

commutation of pension अंशराशीकरण

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *